Regulamin Strony

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.webinarprojekt.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.

2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) – firmą świadczącą usługę – jest firma WEBINAR PROJEKT SP. Z O.O. ul. Morska 113A/7 81-222 Gdynia NIP: 9581713343 KRS: 0000878277 REGON: 38792844600000  (zwana dalej Administratorem).

4. Procesorami Danych Osobowych (PDO) czyli podmiotami, które będą te dane przetwarzać, są:

  • eduweb spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 10 lok. 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000821672, NIP: 9512495989, REGON: 385228325,
  • Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 (operator płatności przychodzących)
  • Firma Stripe Payments Europe, Ltd (operator płatności przychodzących)
  •  Blue Media S.A. - płatności kartami

5. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 2 PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu są:

  • usługi wsparcia technicznego online
  • konsultacje w zakresie onferencji online
  • usługi filmowania, nagrywania audio i trasmisji online
  • udostępnianie jego subskrybentom możliwości darmowej oraz płatnej edukacji, poprzez konferencje on-line “na żywo”, udostępnianie ich zapisów archiwalnych oraz poprzez sprzedaż kursów, szkoleń oraz konferencji.

2. Informacje przedstawione na niniejszej stronie oraz przedstawiane podczas konferencji on-line i ich zapisów archiwalnych mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu twórców serwisu. W zawiązku z powyższym Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie tych treści.

§ 3 KORZYSTANIE Z USŁUG BEZPŁATNYCH SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą otrzymywac wiadomości e-mail po zapisie do newslettera,  uczestniczyć w konferencjach on-line oraz oglądać zapisy archiwalne tych konferencji.

2. Do realizacji tych usług konieczne jest zarejestrowanie się do Newslettera zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 4 KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG SERWISU

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą uczestniczyć konsultacjach onlineoraz w płatnych konferencjach oraz kupować kursy i szkolenia promowane przez stronę www.webinarprojekt.pl

2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro ; Szybkie przelewy online; Google Pay, Apple Pay, Blik.

3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.

4. Każde zamówienie weryfikowane poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz Stripe Payments Europe, Ltd)  tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.

6. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane:

a. Blue Media S.A. (operator płatności kartowych)

c. Firma Stripe Payments Europe, Ltd (operator płatności przychodzących)

Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez www.przelewy24.pl oraz www.stripe.com oraz Bluemedia S.A.

7. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest droga elektronicza (wysłanie dostępu do produktu na podany podczas składania zamówienia adres email).

8.Użytkownicy mogą otrzymać Rachunek po dokonaniu transakcji. Do otrzymania Rachunku niezbędne jest podanie danych, które powinny się pojawić. Aby otrzymać Rachunek należy wysłać maila na adres info@mindbodyspirit.com.pl

9. Faktury będą wystawiane przez:

WEBINAR PROJEKT SP. Z O.O. ul. Morska 113A/7 81-222 Gdynia NIP: 9581713343 KRS: 0000878277 REGON: 38792844600000

10. Użytkownicy w ramach dokonanej transakcji otrzymują bilety na Webinar/Kurs lub bilety na Webinar/Kurs wraz z zapisem spotkania lub sam zapis spotknia. Każde spotkanie jest nagrywane i udostępnione tylko on-line na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i zabezpieczone hasłem dostępu (servis invanto.com)

11 Wszelkie materiały VIDEO oraz treści tekstowe udostępnione na stronie www.webinarprojekt.pl są chronione prawami autorskimi i bez zgody administratora nie można wprowadzać do pamięci komputera, internetu i innych sieci komputerowych.

 

§ 5 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres email: kontakt@webinarprojekt.pl

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.

3.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

4. Zwrot pieniędzy odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa zwrotu, podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę produktu, datę i cenę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.

5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu.

6. Zwrot Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za produkt zostanie wykonany przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

5. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.

7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.

10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.